Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro školení

Tento dokument upravuje obchodní podmínky mezi poskytovatelem  Ing. Petra Klikovou, se sídlem Štětínská 365/13, 181 00 Praha 8 – Bohnice, IČO 75261677. Zapsaného v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 8 a kupujícím. Toto platí pro prodej zboží a poskytování služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.kurzyhilarion.cz

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemné vztahy mezi objednateli kurzů a jejich poskytovatelem a jsou součástí každé smlouvy o účasti na vzdělávacím kurzu pořádaném poskytovatelem.

1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží a služeb v internetovém obchodě www.kurzyhilarion.cz prostřednictvím webového rozhraní (dále rovněž jen „webové rozhraní obchodu“), provozovaném Ing. Petra Kliková, se sídlem Štětínská 365/13, 181 00 Praha 8 – Bohnice, IČO 75261677 (dále také jen „Poskytovatel“).

1 2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího. Kupující zasláním objednávky současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za kupní smlouvu se zde označuje smlouva kupní, smlouva o dílo, či jiná smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi upravené zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v aktuálním znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.6. V případě, že osoba, která má v úmyslu koupit zboží nebo objednat službu od Poskytovatele, jedná v rámci své podnikatelské činnosti, neuplatní se ochrana spotřebitele podle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní ustanovení o odstoupení od smlouvy.

1.7. Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat.

2. Vymezení pojmů

2.1. Kurzem / zbožím se rozumí audio a video soubory, knihy a datové nosiče, semináře, kurzy, školení či jiný typ veřejného prezenčního, kombinovaného nebo on-line vzdělávacího programu Poskytovatele. Zboží a služby jsou dále v textu označovány společně též jen jako „Kurz“, nevyplývá-li z povahy ustanovení něco jiného. Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.

2.2. Objednatelem se rozumí osoba, která činí Objednávku účasti na Kurzu ve prospěch sebe či jiného Účastníka a tím uzavírá závaznou smlouvu o účasti na Kurzu s Poskytovatelem.

2.3. Objednávkou se rozumí závazná elektronická přihláška Účastníka na konkrétní Kurz.

2.4. Poskytovatelem je Ing. Petra Kliková, se sídlem Štětínská 365/13, 181 00 Praha 8 – Bohnice, IČO 75261677. Zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze.

2.5. Účastníkem se rozumí fyzická osoba, která se Kurzu přímo účastní, shodná či odlišná od Objednatele.  

2.6. Cenou se rozumí finanční částka hrazená za Zboží.

2.7. Cenou za dopravu se rozumí finanční částka hrazená za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;

2.8. Celkovou cenou se rozumí součet Ceny a Ceny za dopravu;

2.9. Fakturou se rozumí daňový doklad, vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty, na Celkovou cenu;

2.10. Uživatelským účtem se rozumí účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;

 

3. Objednávka Kurzu a uzavření smlouvy

3.1. Objednatel odešle Objednávku prostřednictvím webové stránky a on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.kurzyhilarion.cz/, čímž dochází k uzavření smlouvy o účasti na Kurzu mezi Objednatelem a Poskytovatelem.

3.2, Odesláním Objednávky Objednatel stvrzuje správnost údajů zadaných před jejím odesláním pro účast na Kurzu, a rovněž svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami Poskytovatele.

3.3. Jednotlivé Objednávky jsou evidovány podle pořadí v němž byly učiněny. Naplní-li se kapacita Kurzu, přednost mají Účastníci, kteří se na Kurz přihlásili dříve. Platnost přihlášky je podmíněna uhrazením Ceny Kurzu. Pouhým odesláním přihlášky nevzniká nárok na účast v kurzu. O naplnění kapacity Kurzu bude Poskytovatel Účastníka neprodleně informovat, a to elektronicky, případně i telefonicky, uvede-li Účastník svůj telefonní kontakt do Objednávky. 

3.4. Poskytovatel formálně potvrdí Objednávku Objednateli bez zbytečného odkladu po jejím přijetí.

3.5. Poskytovatel vyrozumí ty Objednatele, kteří nebudou z kapacitních důvodů zařazeni na jimi vybraný Kurz a nabídne jim náhradní termín, případně bezplatné zrušení Objednávky.

4. Změny v Objednávce

4.1. Objednatel má možnost jmenovat kdykoli před zahájením Kurzu bezplatně náhradního Účastníka, a to výlučně elektronicky.

4.2. Žádost o převedení Objednávky do náhradního termínu lze podat výlučně elektronicky, a to nejpozději 14 dnů před začátkem Kurzu. Poskytovatel nabídne Objednateli Kurz shodného obsahu podle svých kapacitních možností a Účastník se musí náhradního termínu zúčastnit do šesti měsíců od data konání původního Kurzu. Pokud tak účastník neučiní, budou uplatněny storno podmínky dle článku 8 vůči Objednateli.

5. Místo pořádání kurzu a Ubytování

5.1. Místo pořádání kurzu je obsaženo v popisu konkrétního Kurzu na www.kurzyhilarion.cz spolu s termínem konání. Konkrétní adresa a organizační pokyny jsou Poskytovatelem zasílány Objednateli elektronicky nejdříve 14 dní před konáním kurzu.

5.2. Ubytování není zahrnuto v ceně Kurzu. 

6. Podmínky účasti na Kurzu

6.1. Účastí na Kurzu Účastník souhlasí s tím, že bude respektovat tyto obchodní podmínky, pokyny lektora, bude se řídit jeho instrukcemi a zdrží se jakéhokoliv jednání, které by mohlo narušit průběh Kurzu.

6.2. V průběhu Kurzu je bez výslovného souhlasu lektora zakázáno pořizovat jakékoliv zvukové či zvukově - obrazové záznamy Kurzu. Jakékoliv pořízené záznamy je dále zakázáno jakýmkoliv způsobem šířit, zpřístupňovat či jinak poskytovat třetím osobám, a to úplatně i bezúplatně.

6.3. Obsah Kurzu a materiály poskytované v rámci Kurzu jsou chráněny autorským právem Poskytovatele, případně autorským právem lektora nebo třetích osob. Materiály jsou určeny pouze pro osobní potřebu Účastníků. Obsah materiálů nesmí Účastníci měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit, ani používat k jakémukoliv jinému účelu bez souhlasu Poskytovatele.

7. Platební podmínky a způsob dodání

7.1. Cena Kurzu se hradí dle popisu konkrétního Kurzu na www.kurzyhilarion.cz obvykle však před datem konání kurzu. Cenu Kurzu lze uhradit kteroukoliv z níže uvedených metod metod:

  • platba v hotovosti oproti faktuře
  • převod na účet Prodávajícího
  • platba prostřednictvím platební karty

7.2. Zvolený způsob platby uvede Kupující v objednávce.

7.3. Cena Kurzu nezahrnuje DPH.

7.4. Daňový doklad bude vystaven v návaznosti na Poskytovatelem určený okamžik platby, obvykle po konání Kurzu. 

7.5. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč).

7.6. Vyzvednutí zboží je možno osobně v provozovně na adrese: Hilarion, Thámova 181/20, 186 00 Praha - Karlín (po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě)

7.7. V případě objednání vzdělávacího kurzu, je za vyzvednutí považována osobní čas na kurzu na místě určeném předem. Není-li jinak uvedeno v popisku kurzu. 

7.8 On-line kurzy budou pořádány on-line na odkaze.

8. Storno podmínky

8.1. Objednatel má právo kdykoliv před započetím kurzu odstoupit od rezervace. Odstoupení je nutno oznámit písemnou formou (e-mail). V případě storna bude provedeno vyúčtování a nejpozději do 14 dnů bude zbývající částka převedena uchazeči způsobem, který si zvolil při hrazení Kurzu. Zbývající částka je definována v odstavci 8.2.

8.2. Vypoví-li Objednatel smlouvu méně než 45 dní před konáním Kurzu, bude objednateli účtováno 0% z ceny Kurzu. Vypoví-li Objednatel smlouvu méně než 45 - 30 dní před konáním Kurzu, bude objednateli účtováno 50% z ceny Kurzu jako smluvní pokuta. Vypoví-li Objednatel smlouvu méně než 30 - 20 dní před konáním Kurzu, bude objednateli účtováno 75% z ceny Kurzu jako smluvní pokuta. Vypoví-li Objednatel smlouvu méně než 20 dnů před konáním Kurzu, bude objednateli účtováno 100% z ceny Kurzu jako smluvní pokuta.

8.3 Nevypoví-li Objednatel smlouvu dle čl. 8.1. a Účastník se Kurzu z jakéhokoli důvodu nezúčastní, Objednatel uhradí 100 % ceny Kurzu jako smluvní pokutu. 

9. Informace o změnách

9.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu místa či data konání Kurzu, změnu lektora, jakožto i učebních a přednáškových prostor. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo Kurz zrušit, zejména z organizačních a provozních důvodů. Objednatelé budou vždy včas elektronicky či telefonicky informování o všech výše uvedených změnách. Jestliže Poskytovatel Kurz neuskuteční a Objednatel cenu Kurzu již uhradil, Poskytovatel ji vrátí v plné výši a to maximálně do 14 dnů od plánovaného data kurzu.

9.2. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakékoliv náklady, které Objednateli nebo Účastníkům vzniknou v souvislosti se zrušením Kurzu, změnou termínu Kurzu nebo změnou lektora Kurzu.

9.3. Poskytovatel není odpovědný za jakoukoliv újmu Objednatele nebo Účastníka vzniklou v důsledku zpoždění v poskytování služeb způsobeného zcela nebo zčásti Objednatelem nebo Účastníkem, ani za újmu způsobenou zcela nebo zčásti v důsledku vzniku či existence překážky, kterou Poskytovatel nemůže rozumně ovládat [zejm. epidemie či pandemie včetně souvisejících karanténních opatření, živelné pohromy, požár, exploze, válka, stávka či občanské nepokoje, rozhodnutí orgánu veřejné moci (dále jen „překážka vyšší moci“)]. Poskytovatel není odpovědný za jakékoliv zpoždění v poskytování služeb v důsledku povinnosti jakéhokoliv zaměstnance Poskytovatele podstoupit karanténní opatření a Poskytovatel má právo požadovat po Objednateli náhradu nákladů lektora, jenž byl nucen podstoupit karanténní nebo obdobné opatření, a to nad rámec dohodnuté ceny služeb.

9.4. Každý kurz jednotlivě má určený minimální počet účastníků, jako podmínku pro konání kurzu. Nenaplní-li se minimální kapacita Kurzu do 10 dnů před konáním Kurzu, Poskytovatel jej může v daném termínu zrušit.

10. Garance konání kurzu

10.1. U vybraných Kurzů Poskytovatel za podmínek článku 9 zaručuje, že se Kurz označený na webových stránkách Poskytovatele jako garantovaný v daných termínech uskuteční. Informace o garanci konání Kurzu je uvedena v popisu Kurzu a článek 8 těchto obchodních podmínek se na něj neuplatňuje.

10.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo přesunout data konání garantovaných Kurzů z důvodů, které nemůže ovlivnit (zásah vyšší moci, přerušení dodávky proudu nebo vody, náhlé onemocnění lektora).

11. Osvědčení o účasti a Certifikát o úspěšném absolvování

11.1. Poskytovatel informuje v anotaci Kurzu o způsobu jeho zakončení, a o tom zda je úspěšným Účastníkům vystaveno osvědčení o účasti na Kurzu nebo certifikát o úspěšném absolvování Kurzu.

11.2. Nárok na osvědčení o účasti má každý Účastník, který byl přítomen po celou dobu trvání Kurzu.

11.3. Certifikát o úspěšném absolvování Kurzu není vystaven automaticky a je podmíněn splněním závěrečné zkoušky a současně přítomností po celou dobu trvání Kurzu. Nesplní-li Účastník závěrečnou zkoušku, ale bude přítomen po celou dobu trvání Kurzu, vystaví Poskytovatel tomuto Účastníkovi pouze osvědčení o účasti na Kurzu.

12. Ostatní ustanovení

12.1. Znění obchodních podmínek může Poskytovatel kdykoliv měnit či doplňovat. Práva a povinnosti Objednatelů a Účastníků se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek za jehož účinnosti vznikly.

12.2. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

12.4. Obsah webových stránek Prodávajícího, včetně těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem. Obsah nesmí být měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezúplatně zpřístupňovat videa, fotografie a texty umístěné na webových stránkách. Při nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

12.5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.7. Webové rozhraní obchodu používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“) a Facebook Custom Audiences, poskytovanou společností Facebook, Inc (dále jen „Facebook“). Služba Google Analytics a Facebook Custom Audiences používá soubory „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do počítače Kupujícího a dalších návštěvníků webového rozhraní obchodu umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní obchodu Kupujícím a dalšími návštěvníky. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google a Facebook přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google a Facebook budou užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní obchodu a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro Prodávajícího a provozovatele webového rozhraní obchodu a pro užívání internetu vůbec. Google a Facebook můžou také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google nebo Facebook. Google a Facebook nebudou spojovat IP adresu Kupujícího a dalších návštěvníků s jakýmikoli jinými daty, která mají k dispozici. Kupující a další návštěvníci webového rozhraní obchodu mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případě není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní obchodu. Používáním webového rozhraní obchodu souhlasí Kupující a další návštěvníci se zpracováváním údajů o nich společnostmi Google a Facebook, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

12.8. V případě dotazu k obchodním podmínkám a smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.

12.9. Kontaktní údaje prodávajícího/ adresa pro doručování – Ing. Petra Kliková , se sídlem: Štětínská 365/13, 181 00 Praha - Bohnice, adresa elektronické pošty Prodávajícího – petraklikova@hilarion.cz, telefon +420 602 343 281.

12.10. V případě, že dojde mezi Poskytovatelem a Účastníkem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12.11 Zpracování osobních údajů Objednatele a Účastníka se řídí Prohlášením o ochraně soukromí, zveřejněným na webové stránce.

12.12 Kontaktními údaji Poskytovatele jsou e-mailová adresa petraklikova@hilarion.cz pro elektronickou komunikaci a adresa sídla Poskytovatele pro doručování případných písemností, pro které není výše předepsána výlučně elektronická podoba.

Tyto obchodní podmínky jsou platné s účinností od 1. 2. 2023.